Het Participatielab in het kort

Speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bieden wij een duurzame opleiding aan via een leerroute met intensieve begeleiding: Het Participatielab. Dit is een combinatie van werken en leren (mbo niveau 1).

We werken met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden, stemmen we af op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders begeleiden we kandidaten zonder startkwalificatie naar de arbeidsmarkt.

We hebben 4 labs met een combinatieroute van werken & leren

 • Participatielab route Groen
 • Participatielab route Techniek
 • Participatielab route Horeca
 • Participatielab route Facilitair

Voor wie is het Participatielab bedoeld?

De leerroute is zeer geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor een doelgroep die vaak al door negatieve ervaringen niet staat te juichen om weer in de schoolbanken te zitten. Wij bieden daarom  intensieve begeleiding in de veilige leeromgeving van Werkleerbedrijf. Het onderwijs komt namelijk naar de werkplek toe.

De kandidaten (uitkeringsgerechtigden van Orionis Walcheren)

 • leren werknemersvaardigheden en arbeidsvaardigheden
 • leren specifieke vakvaardigheden in de werkleeromgeving
 • gaan na de trajectperiode bij Orionis Walcheren aan de slag bij een bedrijf of organisatie

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • De vraag van de werkgever is het startpunt;
 • We gaan uit van de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat. Alles wat zij zelf kunnen, doen zij ook zelf.
 • Zo regulier mogelijk werk geldt als hoogst haalbare doel. Als dat (nog) niet kan, zetten we in op participatie;
 • Ieder traject is maatwerk. We werken doelgericht, de basis van elk traject is een plan met duidelijke doelen.
   

Hoe pakken we dit aan?

Kandidaten begeleiden naar zo regulier mogelijk werk vraagt een specialistische aanpak. Wij zetten in op gedegen begeleiding. Uitgangspunt hierbij is maatwerk. De kandidaat krijgt voor het hele traject begeleiding van een trajectbegeleider. Op de werkvloer  wordt deze begeleid door een werkbegeleider van het Werkleerbedrijf.

Intake
Iedere leerroute start met een intakegesprek met de kandidaat om de opleidingen en arbeidsverleden in beeld te krijgen. Vervolgens melden we de kandidaat aan bij ons  Werkleerbedrijf.

Begeleiding

 • de kandidaat krijgt opdrachten op basis van de arbeidsontwikkelmethodiek Werkstap
 • we sluiten aan bij de vaardigheden en interesses van de kandidaat 
 • de vorderingen houden we bij in Werkstap
 • de trajectbegeleider en de werkbegeleider hebben contact over de voortgang van het traject
 • duurzaamheid staat voorop. Het doorlopen en afronden van het traject is belangrijker dan een ‘snelle’ plaatsing bij een werkgever of organisatie

De leerroute

De leerroutes zijn een combinatie van werken en leren met intensieve begeleiding. Al werkend volgt de kandidaat een opleiding op mbo niveau 1 (Entreeopleiding) en bereiden we hem of haar voor op doorstroom naar werk. Dit traject duurt maximaal 1 jaar.

De route start in de praktijkruimte van het Werkleerbedrijf. We maken gebruik van de arbeidsontwikkelmethodiek Werkstap. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kandidaat. De praktijkopdrachten zijn gericht op de vakvaardigheden en stemmen we af op de wensen van de werkgever.De leerroute kenmerkt zich door intensieve, integrale begeleiding door:

 • coaches
 • docenten
 • de trajectbegeleider op de werkvloer
 • een werkbegeleider op de Werkleerlocaties

Gedurende een schooljaar volgt de kandidaat één dag in de week les in de vakken rekenen, burgerschap en Nederlands. Deze vakken zijn verplicht voor het behalen van het mbo-diploma op niveau 1. Door (coach-)gesprekken op de werklocatie en op school volgen en stimuleren we de kandidaat. We houden regelmatig voortgangsgesprekken, zowel bij het Werkleerbedrijf als op school. Zo wordt inzichtelijk hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen.

Wat kost het?

Bent u als werkgever of organisatie geïnteresseerd? Dan kost dit traject bij het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren € 3.750, --*).

Stopt een kandidaat voor het einde van het traject? Dan moeten wij de volgende kosten in rekening brengen:

 • Stopt een kandidaat in de eerste maand van het traject, dan brengen we 2/12e van de trajectprijs in rekening.
 • Stopt de kandidaat in de tweede maand of in de 3e maand van het traject? Dan brengen we 3/12e van de trajectprijs in rekening.
 • Stopt de kandidaat na drie maanden met het traject? Dan brengen we de volledige trajectprijs in rekening.

Wij versturen de factuur bij start van het traject. Bij voortijdig stoppen sturen we een creditnota.

*exclusief BTW

Deelname is gratis voor kandidaten met een uitkering van Orionis Walcheren.

Samenwerking andere organisaties

Het Participatielab is een samenwerkingsverband  met

 • Scalda
 • Gemeenten op Walcheren en Schouwen-Duiveland
 • VSO- en praktijkscholen en RBL
 • Maatschappelijk Werk
 • Een groep werkgevers, Dethon en De Betho en
 • De Zuidhoek

Aanleren vakvaardigheden

De vakvaardigheden die in de opleiding bij het Participatielab worden geleerd, zijn de basisvaardigheden op niveau 1. Deze vaardigheden toetsen en beoordelen we in de praktijk en deze tellen mee voor het behalen van het MBO-1 diploma.

In het Werkleerbedrijf gaan we nog een stap verder. Daar zijn de te leren vakvaardigheden afgestemd op wat een werkgever nodig heeft. In Werkstap zijn hiervoor werkopdrachten gemaakt die de kandidaat uit moet voeren. Deze aanpak vergroot de kans op een baan voor de kandidaat. 

Arbeidsontwikkeling met Werkstap

Wij werken met de arbeidsontwikkelmethodiek Werkstap. Werkstap is een tool voor gemeenten, sociale partners, scholen en werkgevers voor het werken aan doelgerichte ontwikkeling naar werk. Werkstap geeft inzicht in de diagnosefase én de ontwikkelfase in één proces. Met deze informatie wordt de ‘Kortste Weg naar Werk’, met de daarbij behorende ontwikkeling, bepaald.

Ontwikkeling met Werkstap gebeurt methodisch via de uitvoering van werkopdrachten op een bijpassende leerwerkplek. Zowel de werkopdrachten als de leerwerkplekken worden vanuit de arbeidsmarkt (werkgevers) ingericht. Hierdoor is de methode doelmatig, en kunnen kandidaten  duurzaam doorstromen naar werk. De werkopdrachten sluiten aan op onderwijsdossiers, waardoor ontwikkeling niet alleen leidt tot het voldoen aan de eisen van werkgevers, maar ook tot erkende Praktijkverklaringen en MBO diploma’s. Meer informatie over Werkstap kunt u hier lezen.

Meer weten?

Wilt u als organisatie of werkgever meer weten over de mogelijkheden? Informeer dan bij
• Marco van Heest (businesscontroller Werk) via 0654-605 694
of
• Michel Dingemanse (businesscontroller Werkleerbedrijf) via 0611-764 323

Klanten van Orionis Walcheren kunnen contact opnemen met hun contactpersoon.