Bij het betalen van de Tozo uitkering wordt rekening gehouden met inkomsten. Goed en op tijd doorgeven van uw inkomen is belangrijk. Zo voorkomt u dat u teveel of te weinig uitkering krijgt.

 Hier leest u hoe u de inkomsten uit uw onderneming berekent.

Netto inkomsten uit uw onderneming

Voor het berekenen van de netto-inkomsten uit uw onderneming volgt u de stappen hier onder:
U gaat uit van het werk dat u doet of de producten die u verkoopt in de maand waarover u de inkomsten berekent. Het geld dat u hiervoor ontvangt (of zou moeten ontvangen), is het inkomen van die maand. Oók als uw klant pas later betaalt of als u de factuur later verstuurt telt dat inkomen mee voor die maand.

Bijvoorbeeld: u heeft in oktober gewerkt of producten verkocht. Het geld dat u hiervoor krijgt (of zou moeten krijgen), telt als inkomen voor de maand oktober.
Of:
U heeft in oktober gewerkt of producten verkocht. U verstuurt de factuur hiervoor in november. Het geld dat u hiervoor krijgt (of zou moeten krijgen), telt toch als inkomen voor de maand oktober.

Volg de volgende stappen om de netto-inkomsten uit uw onderneming te berekenen:

Stap 1: Uw bruto-inkomen (omzet) berekenen
Het bruto-inkomen is het bedrag dat u in rekening brengt voor het werk dat u heeft gedaan of voor producten die u heeft verkocht, exclusief btw. Maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR) of een andere btw-regeling? Dan moet u de btw wel meerekenen.
Heeft u een vergoeding voor personeelskosten uit de NOW-regeling ontvangen? Dan telt deze vergoeding mee als inkomen.
Heeft een debiteur aangegeven een factuur niet te kunnen betalen? Dan telt het bedrag van deze factuur niet mee als inkomen voor die maand.

Stap 2: Aftrekken van de directe kosten
De directe kosten zijn materiaalkosten, reiskosten, kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventueel personeelskosten. Trek deze kosten (exclusief btw) van uw bruto-inkomen af.
Als u gebruikmaakt van een btw-vrijstelling zoals de KOR, trekt u de kosten af mét btw.

Stap 3: Aftrekken van de incidentele kosten
Incidentele kosten zijn kosten die u één of enkele keren per (boek)jaar maakt. Het gaat dan alleen om kosten die u binnen een jaar mag afschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • kosten van verzekeringen
  • onderhoudskosten administratiekosten
  • gemeentelijke belastingen en heffingen
  • noodzakelijke investeringen

U mag alleen kosten rekenen die normaal zijn voor het type bedrijf of beroep dat u heeft. Jaarkosten rekent u om naar een maandbedrag.

Stap 4: Aftrekken van de inkomstenbelasting
Van het bedrag dat u uit de vorige stappen heeft overgehouden, trekt u 18% inkomstenbelasting af. De rekensom wordt dan: bedrag van de vorige stappen x 0,82 = netto-inkomsten uit uw onderneming. Dit bedrag is het inkomen uit uw bedrijf.

 

Hebt u een vennootschap? Dan is het anders!

Inkomsten uit een besloten vennootschap (bv)
Bereken de netto inkomsten uit uw onderneming volgens stap 1.1 tot en met stap 1.3.  Trek hier het percentage van de vennootschapsbelasting van af. Dit is:

  • Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 per maand (€ 200.000 per jaar): 16,5%
  • Bij een hoger bedrijfsresultaat: 25%
  • Bij een negatief bedrijfsresultaat: u trekt niets af van het inkomen.

Neem het nettoloon dat u ontvangt uit uw bv. Als eigenaar van een bv moet u berekenen wat uw inkomen is voor de maanden waarvoor u de Tozo heeft aangevraagd. Dit doet u naar verhouding van het percentage van de aandelen dat u bezit. Als u 55% van de aandelen bezit in de bv dan rekent u 55% van het inkomen uit de bv als uw inkomen.

Inkomsten uit een vof (vennootschap onder firma) of cv (commanditaire vennootschap)
Ga uit van de winstverdeling. Die staat in de vennootschapsakte of op de jaarrekening. Aan de hand van uw aandeel in de winst, berekent u wat uw inkomen is. Als uw aandeel 20%  is dan rekent u 20% van de winst als uw inkomen.

 

Controle van gegevens

Orionis Walcheren kan uw inkomen achteraf via een steekproef controleren. Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens bewaart.

Vragen?

Komt u er niet uit? Neemt u dan contact met ons op via tozo@orioniswalcheren.nl