Wat is de-minimissteun

Als u een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt, en die wordt toegekend, dan ontvangt uw onderneming staatsteun. Deze staatssteun heet 'de-minimissteun'. De lening voor bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

Overheden kunnen ondernemingen steunen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,-.Dit staat on de algemene de-minimisverordening.

Wat is een verklaring de-minimissteun

In de verklaring de-minimissteun geeft u aan hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar (2020) en in de afgelopen twee belastingjaren (2018 en 2019). Dit staat in het aanvraagformulier.

Wie kan de-minimissteun krijgen

De algemene de-minimisverordening geldt in principe voor alle sectoren die steun aanvragen. Een aantal sectoren is echter uitgesloten. Voor hen gelden aparte, eigen Europese regels voor de-minimisssteun.

Dat zijn:

  • de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-);
  • de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-);
  • de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:
  • wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten;
  • wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven;
  • steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten;
  • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen;

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000,- over een periode van drie belastingjaren worden verleend.

Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de-minimissteun in een periode van drie belastingjaren krijgen.

Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie belastingjaren aan de minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.

U mag de lening voor het bedrijfskapitaal niet gebruiken voor het herfinancieren van bestaande leningen.

Maximale steun

Het maximale bedrag voor steun wat voor uw onderneming van toepassing is, is afhankelijk van wat voor onderneming u heeft. Als u het maximale bedrag aan steun heeft ontvangen, dan mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.

Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming.

In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien.

Gegevens inleveren en vastleggen

Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (‘de € 4000,- regeling’). Er kunnen ook nog andere coronacrisis-maatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de EU de-minimisregels.

Als u de verklaring de-minimissteun niet inlevert, komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Heeft u hierover vragen? Neemt u dan contact met ons op via tozo@orioniswalcheren.nl